huidige projecten

hieraan werken we op dit moment

Ontwerpers

Sacha, Jeroen, Mieke, Jeroen, Anna, Anne, Olivier, Bo, Bertrand, Suzy, Robert en Tim

Status

in ontwikkeling

Aanpak Vlietzone 2035

Leeuwarden Centrum-Oost is een van de zestien gebieden in Nederland die zijn opgenomen in het overheidsprogramma ‘Leefbaarheid en Veiligheid’. In dit kader starten we dit najaar met de ontwikkeling van een toekomstvisie voor de wijk Vlietzone.  Het project wordt d.m.v. co-creatie met de Stichting Vlietvaardig en bewoners en ondernemers uit de wijk uitgevoerd.

opdrachtgever: Stichting Vlietvaardig
team: Jeroen, Sacha, Anne
start: najaar 2020

 

Scenario’s Floragebied

Royal Flora Holland staat voor ingrijpende veranderingen, zowel qua werkzaamheden als qua bedrijfsvoering.  Voor het terrein van de bloemenveiling betekent dit dat er ruimte komt voor andere functies en invullingen. HKB werkt mee aan de ontwikkeling van de mogelijke scenario’s.

opdrachtgever: gemeente Westland
team: Jeroen, Sacha, Anna
start: najaar 2020

 

Gebiedsvisie Heerenveen Knooppunt noordoost – VO

Afgelopen zomer is de SO-fase voor Gebiedsvisie Heerenveen Knooppunt noordoost (KNO) afgerond duurzame gebiedsontwikkeling. In overleg met de gemeente wordt de volgende fase opgestart.

opdrachtgever: gemeente Heerenveen
team: Jeroen, Sacha
start: najaar 2020

 

Toekomstvisie Heechterp

De wijk Heechterp in Leeuwarden ondergaat de komende jaren een ingrijpende verandering. 24 Portieketageflats met in totaal 576 woningen worden vervangen door nieuwbouw. Met deze ingreep wordt de kans gegrepen de wijk toekomstbestendig te maken, voortbouwend op de bestaande kwaliteiten. HKB maakt een masterplan waarbij de bewoners nauw betrokken worden. Zie de website: Heechterp vernieuwt

opdrachtgever: woningcorporatie Elkien
team: Jeroen, Sacha, Anne, Bo, Olivier, Robert, Tim
start: zomer 2020

 

Groot Bronswijk historie

Op het terrein van de voormalige psychiatrische instelling Groot Bronswijk in Wagenborgen verrijst nieuwe bebouwing. In overleg met omwonenden, verenigd in de Erfgoedcommissie Groot Bronswijk en de Vereniging Dorpsbelangen Wagenborgen, wordt gewerkt aan ideeën om de 125-jarige geschiedenis van het terrein en zijn bewoners beleefbaar te houden.

opdrachtgever: gemeente Delfzijl
team: Sacha, Suzy, Anne
start: zomer 2020

 

Appingedam Eendracht, uitwerking fase 1/ontwikkeling fase 2

Op het terrein van de voormalige kartonfabriek De Eendracht wordt, in fasen, een nieuwe woonwijk gerealiseerd. Bij het maken van de plannen wordt veel aandacht besteed aan ruimte voor wonen, werken, (ver)zorgen en recreëren. Zie ook: website gemeente Appingedam.

opdrachtgever: AAS Architecten
team: Sacha, Jeroen
start: voorjaar 2020

 

Toekomstvisie ’t Ruige Veld

Het landgoed ’t Ruige Veld in Rolde behoeft een heroverweging van het bestemmingsplan nadat er commotie is ontstaan over de huidige permanente bewoning op het terrein. HKB stelt voor het terrein een toekomstvisie op en onderzoekt daarvoor de verschillende mogelijke scenario’s, de input van omwonenden speelt daarbij een belangrijke rol.

opdrachtgever: gemeente Aa en Hunze
team: Sacha, Jeroen, Anne, Jeroen, Suzy, Bertrand
start: voorjaar 2020

 

Stedenbouwkundig plan Peize Zuid

Aan de zuidkant van Peize wordt een nieuwe woonwijk ontwikkeld, thema bij de planvorming is: dorps wonen met natuurbeleving. Een goede aansluiting op de omgeving en het op de juiste manier gebruik maken van de bestaande water- en groenstructuur spelen daarbij een belangrijke rol. Met een indeling bestaande uit vier woongebieden worden verschillende woonsferen gecreëerd.

opdrachtgever: gemeente Noordenveld
team: Sacha, Jeroen, Suzy, Olivier i.s.m. Planvorm
start: begin 2020

 

Stedenbouwkundig plan Oosterveld Norg fase 2 + 3

opdrachtgever: gemeente Noordenveld
team: Sacha, Jeroen, Mark i.s.m. ROmiek
start: begin 2020

 

Stedenbouwkundig plan Ommelanderstraat

opdrachtgever: gemeente Groningen
team: Sacha, Mieke, Anne
start: begin 2020

 

Appingedam Opwierde I – versterkingsopgave

Binnen het projectteam Versterking van de gemeente Appingedam werkt HKB als stedenbouwkundige partij mee aan de vernieuwing en versterking van de woonwijk Opwierde.

opdrachtgever: gemeente Appingedam
team: Sacha, Jeroen, Mieke, Mark
start: eind 2019

 

Groot Bronswijk recreatieve inrichting

Op basis van een eerder door HKB gemaakt schetsontwerp worden, in opdracht van en in samenwerking met Vertisol, de plannen voor de inrichting van het Groot Bronswijkterrein in Wagenborgen nader uitgewerkt. De historische ontwikkeling van het parkachtige gebied is daarbij het uitgangspunt.

opdrachtgever: Vertisol
team: Sacha, Jeroen B.
start: eind 2019

 

Multifunctioneel activiteitenterrein Twijzelerheide

opdrachtgever: Weusthuis en Partners
team: Sacha, Mieke, Anne
start: eind 2019

 

Tynaarlo Omgevingsvisie

opdrachtgever: Weusthuis en Partners
team: Sacha, Olivier
start: voorjaar 2019

 

Delfzijl inrichting Vennenplein

opdrachtgever: gemeente Delfzijl
team: Sacha, Jeroen B.
start: voorjaar 2016

 

Groot Bronswijk inrichtingsplan

opdrachtgever: gemeente Delfzijl
team: Sacha, Jeroen B.
start: begin 2019

 

diverse projecten in het Westland (Zuid-Holland)

opdrachtgever: Ontwikkelingsbedrijf Het Nieuwe Westland
team: Jeroen, Anna
start: begin 2016

 

Tynaarlo Rietwijk Noord

opdrachtgever: gemeente Tynaarlo
team: Sacha, Jeroen B.
start: najaar 2015

 

Delfzijl Marconi

opdrachtgever: gemeente Delfzijl
team: Sacha, Jeroen B.
start: begin 2015

 

Haren Noord

stedenbouwkundig plan / beeldkwaliteitsplan / inrichtingsplan openbare ruimte

opdrachtgever: gemeente Haren
team: Sacha, Jeroen B.
start: zomer 2011