duurzaamheid is bullshit

Verkenning productie biogas op landbouwbedrijven

Soort project

Onderzoek

In samenwerking met

Estheticon: David Inden
ROiD: Femke Adriaens

Ondersteund door

Stimuleringsfonds voor Architectuur

Ontwerpers

Jeroen, Bas, Wietske, Tim, Thomas

Jaartal

2012

Status

Afgerond

Kan vergisting van biomassa bijdragen aan een rijker landschap?

Deze vraag stond aan de basis van het onderzoek ‘Duurzaamheid is bullshit’. Vergisting van mest levert een kleine, maar groeiende, bijdrage aan de totale energieproductie. Helaas blijken de ruimtelijke effecten van deze vorm van energieopwekking vooralsnog bij te dragen aan schaalvergroting en een meer eenvormig landschap, met name door de inzet van maïs als te vergisten co-product. In ons onderzoek kwamen we tot de conclusie dat de vergisting van biomassa niettemin op een kansvolle manier kan worden ingezet voor een verrijking van het landschap.

Positieve effecten zijn vooral te koppelen aan de inzet van mono-vergisters, waarbij immers geen productie en transport van co-producten nodig zijn. Deze veelal kleinere vergisters zijn bovendien beter in het landschap in te passen en ze geven boerenbedrijven een nieuwe, grote rol in de samenleving: niet alleen als producent van voedsel, maar ook als lokale energieleverancier en als schakel in een meer duurzaam landschapsbeheer. Dit laatste doordat ze met het sluiten van de mestkringloop een positieve bijdrage leveren aan de ontwikkeling van natuur en van een grotere biodiversiteit.

De grootste milieuwinst is te behalen met het reduceren van de ontwikkeling van broeikasgassen als methaan en koolstofdioxide. De subsidieregelingen richtten zich ten tijde van het onderzoek nog vooral op de op te wekken energie. Een groter effect is te verwachten wanneer die meer op die reductie worden afgestemd.

Het volledige onderzoeksdocument is te downloaden via deze link: Duurzaamheid is bullshit

biogas van de boerderij
biogas van de boerderij
schaalgrootte vergister en verbondenheid met het landschap
schaalgrootte vergister en verbondenheid met het landschap

"Duurzaamheid is PURE bullshit!"